Menu

U bevindt zich hier: historisch_100_jaar > Verslagjaar 1915

Verslagjaar 1915

Verslag over het jaar 1915


Secretaris J. Gitmans schreef:

Verslag over het jaar 1915


Met deze wensch ik te voldoen aan Art. 22 der Statuten welke den Secretaris oplegt, verslag uit te brengen over den toestand der Vereeniging - mogt ik verleden jaar met het uitbrengen daarvan, zulks eindigen met den wensch in het jaar 15 de vrede over Europa mogt terugkomen, helaas moet ik dit verslag opnieuw aanvangen onder het voortduren der verschrikkelijke ramp en is de taak daarmede voor mij eene onaangename, daar de oorlog zijn terugslag op de vereeniging hoe langer hoe dieper laat ingrijpen. Van eenige vooruitgang der Vereeniging kan dan ook geen sprake zijn. Nauwelijks de helft der leden is het gegeven den dirigeerstok te volgen terwijl de andere helft is geroepen tot vervulling der nationale pligten, verblijdend mag dan nog geconstateerd worden de weinige leden in het verloopen jaar voldoenden ijver hebben getoond in het bijwonen der Repetitien, zoodat de Vereeniging in staat bleef de gewone Concerten te kunnen geven moge dit dan nog blijven.

De contribuerende leden gaven hunne waardering te kennen door een nog al trouw bezoek der uitvoeringen de ernstige tijden in aanmerking nemen.

Buiten de gemeente werden 3 concerten gegeven, waarmede voldoende Succes werd geoogst.

Voor gegeven eerbewijzen mogt met eene gelegenheid eene gift ontvangen worden, welke volgens besluit in de uitgaanskas in handen van de Heer Peeters zijn gestort.

De vereeniging had in den loop des jaars het verlies te betreuren van een zijner oudste en ijveriste leden de heer Jacq Driessen - zijne verdiensten werden door de leden op prijs gesteld en zag hij zich daarvoor benoemd tot Directielid kort daarop door eene ongeneeslijke ziekte aangetast was het hem niet gegeven eene bestuursvergadering te kunnen bijwonen - om zich als Bestuurslid eveneens verdienstelijk te kunnen maken -

Nog had de Vereeniging het verlies te betreuren van K. Fijen Jr. een veelbelovend jeugdig lid - hunne nagedachtenis zullen bij de Vereeniging lang in dankbare herinnering blijven -

Als stemgerechtigde leden werden bij acclamatie gekozen de heeren P Joosten en K Fijen Sr

Op 31 december moesten volgens rooster als Bestuursleden aftreden de heeren P Teeuwen - H Simons en Jos Denessen welke bijna met algemeene stemmen werden herkozen - in plaats van Jacq Driessen werd gekozen W Dings.

Wat het financieele deel aangaat werd de contributie geind van 161 leden en 28 donateurs - wegens weigering - vertrek en overlijden kon deze van 16 leden niet worden geind - alhoewel minder dan 14 bleven niette min de inkomsten de uitgaven overtreffen - en kon het nieuwe jaar met een voordeelig Saldo sluiten -zoodat een voorstel van zekere zijde om de netto opbrengst van een der concerten in de uitgaanskas mogt gesteund worden.

Het getal bijdragende leden voor 1916 is 196 -

Is dit verslag kort hoop ik zulks wegens de abnormale tijdsomstandigheden toch voldoende en de toestand daarmee duidelijk weergegeven en sluit ik met den wensch het verslag over 16 onder aangenamer tijdsomstandigheden zal kunnen geschieden.


De secretaris

J Gitmans

    


Terug naar boven

Nieuws

NieuwsflitsBuienradar

Terug naar boven