Menu

U bevindt zich hier: historisch_100_jaar > Verslagjaar 1916

Verslagjaar 1916

Verslag over het jaar 1916
Secretaris J. Gitmans schreef:


Verslag over het jaar 1916

Wanneer met deze ga voldoen op de op mij rustende verplichting om ingevolge de statuten onzer vereeniging het jaarlijksch verslag uit te brengen, meen ik het zeker in het belang en noodzakelijk om vooraf mijne verontschuldiging in het midden te brengen, dit verslag eerst thans meer dan twee maanden later als in het reglement staat aangegeven wordt aangeboden.

Ik acht dit noodzakelijk opdat niet bij een der leden de gedachte zoude mogen opkomen dat bij de secretaris de ijver voor de vereeniging eenigszins verflauwd zoude zijn - evenals dit bij sommige leden het geval is het spijt mij dit laatste te moeten memoreren - ik mag de verzekering geven dit verre is, niettemin moet ik erkennen het toch wel eens minder aangenaam stemt zoowel aan Bestuur als aan Secretaris, wanneer men terugdenkt aan het schoone dat voor korte tijd ten gehoore werd gegeven thans niet meer ten volle kan worden aangeboden - een troost in deze is de tijdsomstandigheden de hoofdoorzaak zijn.

De moeijelijkheid met het innen der kwitanties - afwezigheid van den eenen dan van genen - en de drukte die door de noodlottige lijden een ieder in zaken zijn opgelegd zijn oorzaak eerst thans aan mijn pligt te kunnen voldoen.


mogt ik verleden jaar de hoop uitdrukken dit verslag onder aangenamer tijdsomstandigheden te kunnen aanbieden - dit heeft helaas geen waarheid mogen worden - het nog altoos voortduren der grootste ramp, welke ooit de wereld heeft geteisterd gaat hoe langer hoe meer zijn terugslag voelen op de vereeniging


Het behoeft niet te verwonderen bij sommige leden eenige onverschilligheid te bespeuren valt zooals ik bij den aanhef liet doorschemeren - hetgeen bij andere leden - wel eens eenige ontstemming te weeg brengt - het is echter te hopen, die leden bij ernstig overwegen, dat zij aan hunne pligten tegenover de vereeniging wel wat te kort schieten voortaan met nieuwen moed zullen gaan medewerken om de schoone kunst in deze gemeente tot haar vollen bloei terug te brengen


met vreugde mag geconstateerd dat de weinige werkende leden de naam der Kon. Harmonie in zoover nog hoog konden houden - zoodat de Concerten den H.Donateurs en H. Harmonieleden naar wensch mogten slagen - het bezoek der uitvoeringen liet nogtans te wenschen over -


In het bestuur had geen verandering plaats - ontslag werg genomen door den heer fr.Stroeken terwijl 7 leerlingen als stemgeregtigde leden werden gekozen - 


Hiermede gekomen tot het niet onbelangrijke onderdeel der Vereeniging - de finantiën - geven deze gewoonlijk de slechtste bladzijde in het verslag . het verloopen jaar heeft daarop eene uitzondering gemaakt - en mag finantiën het aangenaamste deel genoemd worden

In het geheel werd ontvangen  836.71 - uitgegeven 731.31½ zoodat de inkomsten de uitgaven met 105.39½ mogten overtreffen - het besluit om 25 fls af te zonderen voor uitgaanskas zal zeker bij allen met instemming begroet worden - moge het volgend jaar de uitgaanskas wederom gesteund kunnen worden en weldra de gelegenheid komen om van deze gespaarde dubbeltjes op aangename wijze te kunnen profiteren - 


Voor aleer ik hiermede ga sluiten zij het mij vergund den wensch uit te uiten - het nieuwe jaar onder blijder tijden ten einde mag lopen ---


De secretaris

          JG.

Terug naar boven

Nieuws

NieuwsflitsBuienradar

Terug naar boven