Menu

U bevindt zich hier: historisch_100_jaar > Verslagjaar 1917

Verslagjaar 1917

Verslag over het jaar 1917


Secretaris Jac. Gitmans


Verslag van 1917:

Nu wij weder een jaar tot het verledene moeten rekenen, wensch ik hiermede te voldoen aan de verplichting mij door Art. 22 der statuten opgelegd namelijk het uitbrengen van verslag –

Dat dit voor mij geene aangename taak is, nu de groote wereldramp nog steeds voorduurt en daarmede steeds diepere sporen in de vereeniging brengt – behoef ik wel niet in het midden te brengen.

Een terugblik over het jaar 1917, welke geen vooruitgang in de vereeniging kon brengen mag dan ook niet zeer verblijdend genoemd worden.

Werd in het vorig verslag gewezen op eenige onverschilligheid, welke bij sommige leden te bespeuren viel, op hun tekort schieten aan pligten tegenover de vereeniging en de hoop getroosten de toekomst een beter beeld te aanschouwen zoude geven – dit heeft niet mogen zijn -

meerdere leden toch, hebben naar ruwe schatting 1/5 der repetitien niet gevolgd – het opnieuw bijhouden der absentielijst kan hierin eenige verandering ten goede brengen – een ernstig woord tot trouwene opkomst mag niet nagelaten worden aan die jongere leden welke zich ook nog al van absenties te beschuldigen hebben - terwijl deze, welke zij eenmaal als muzikanten – als eerste krachten – als de steun voor hunne nakomelingen gelden – niet een enkele repetitie moesten mankeren

Dank den ijver die bij de oudere leden blijft bestaan – mag er geen reden voor zorg bestaan integendeel deze hebben ook in het afgelopen jaar getoond – dat de Koninklijke Harmonie de vereeniging der Gemeente zal en moet blijven – Dank deze in hoofdzaak hebben de gewone uitvoeringen naar wensch kunnen slagen en mag ook voldoende succes geboekt worden met de uitvoeringen in Venlo - -zoowel deze als ook de Concerten alhier  vielen ruimer belangstelling ten deel – en kan men hieruit besluiten - 76 Honoraire leden het streven der vereeniging op prijs te stellen en blijven waarderen - 

een woord van dank zij hiermede dan gebracht aan die leden welke trouw de stok van de directeur mogten volgen – moge zulks eene aansporing zijn en voor de jongere pas beginnende leden en voor hen die meenen - ik ben ver genoeg, om voortaan met meer ijver; met frische moed te beginnen – geene repetitie zonder noodzaak te mankeren en de vereeniging zoude spoedig weer kunnen zijn waarop zij eens mogt roemen.

De ongunstige treinenloop voor den Directeur waardoor de repetitien niet meer zijn als voorheen moge meede als oorzaak gelden, niet kan bereikt worden wat men gaarne zouden zien.

In tegenstelling met de werkende leden gaf het bestuur meer teekenen van leven – en heeft door trouw tegenwoordig te zijn met de repetitien tot voorbeeld kunnen strekken aan de werkende leden

De geachte president, welke zelden of nimmer mankeerde- was het helaas niet gegeven door ouderdomszwakte de Repetitien te volgen met verschillende gelegenheden mogt hij zich door eene ovatie vereerd gevoelen en gaf hij daarbij steeds blijken de vereeniging hem lief was – met het einde des jaars was zijn toestand merkelijk achteruitgaande – zoodat de hoop hem in het nieuwe jaar nog weer in ons midden te mogen zien – kon worden opgegeven

Buitengewone vergaderingen hadden in het jaar niet plaats – in de Algemeene Vergadering van 29 December werden met algemene stemmen herkozen de 4 aan de beurt van aftreden zijnde leden de heer Dings – Kreykamp – Hekkens en Gitmans terwijl in de vacature, ontstaan door het ontslag van de Heer Peeters bij eerste stemming met bijna algemene stemmen werd gekozen de heer R. van Basten Batenburg welke te kennen mogt geven deze benoeming te aanvaarden - 

Hiermede gekomen tot het niet onbelangrijke onderdeel der Vereeniging- de Finantien – gaf dit verleden jaar de aangenaamste bladzijde in het verslag – het jaar 17 mag zulks niet blijken – oorlogswinst kon niet behaald worden – de contributie werde geind van 24 donateurs – 151 honoraire leden – in het geheel werd ontvangen 839,20    , de uitgaven hebben bedragen fls 894,52 waardoor deze de inkomsten met 55,32 hebben overtroffen - 

De rekening zoude nog gunstig hebben kunnen sluiten, dat de vereeniging met gelegenheid van een Concert te Venlo niet door een klein ongeluk getroffen – welk een uitgaaf veroorzaakt heeft van meer dan 70 gulden – was het vernemen van dit ongeval niet verblijdend voor den penningmeester – en moest hij hierbij een zucht laten – de leden zagen zich hierdoor niet ontmoedigd – in tegendeel een voorstel na afloop van het concert om zich als voorheen door de straten van Venlo te laten hooren vond algeheele bijval – het ongeval werd gevolgd door een prettig, gezellig samenzijn kenschetsende de goede geest welke de leden steeds bezit -

Werd de laatste jaren 25 gulden in de uitgaanspot gestort – nu de uitgaven de inkomsten overtreffen – zal het gewenscht zijn, dit voorlopig aan te houden  -  eenmaal den weg opgegaan zijnde, zal dit echter gevolgd moeten worden – opdat hiermede den druk voor de leden verlicht kan worden -wanneer de tijd weer daar is om volgens oud gebruik een uitstapje te gaan maken -

Hiermee hoop ik de toestand genoegzaam te hebben weergegeven – en vooraleer te sluiten zij het mij dan nog vergund den wensch te uiten het nieuwe jaar eindelijk onder andere tijdsomstandigheden ten einde mag lopen – de leden zich dan weer mogen zien omringd van hunne thans afwezige vrienden – om alsdan met vereende krachten en met ijver van vroeger bezield – weer in te halen hetgeen door de droeve tijdsomstandigheden is verloren gegaan opdat de Vereeniging wederom eene Eereplaats in de Rij moge passen


Secr.

J.Gitmans


Terug naar boven

Nieuws

NieuwsflitsBuienradar

Terug naar boven