Menu

U bevindt zich hier: historisch_100_jaar > Verslagjaar 1914

Verslagjaar 1914

Verslag over het jaar 1914

     

Secretaris J. Gitmans schreef:


Wederom is een jaar henen en met dit henensnellen voor mij de verpligting daar om te gaan voldoen aan Art. 22 der statuten, namelijk het uitbrengen van verslag over den toestand der Vereeniging

Mogt ik met de twee laatste verslagen te kennen geven in de toekomst zulks uitgebreid weer te geven voor het jaar 1914 kan eene uitzondering zijn, voor ditmaal zal met een kort relaas de toestand U voldoende duidelijk kunnen zijn

In de Vereeniging welke het jaar met het gewone aantal werkende leden mogt begroeten heerschte, als voorheen, een0 goeden geest met voldoende ijver om de naam der Kon. Harmonie in eere te blijven houden - De repetitien werden volgens de presentielijst gedurende de eerst zes maanden trouw bezocht - welk trouw bezoek nog mogt toenemen toen door het bestuur de bekendmaking werd gedaan, dat het uitstapje als gevolg van het in 1913 te Roermond behaalde succes - was bepaald en vastgesteld.

Aan dit uitstapje werd door bijna alle leden deelgenomen dank de toegezegde steun van het Bestuur mogt zich de weelde veroorloofd worden - voor het maken eener Rijnreis bezocht werden Drachenfels - Ems - Coblenz en Keulen 

de leden mogten meermalen van hunne groote voldoening over deze reis laten blijken en velen, vooral de jongeren zullen na jaren nog met groot genoegen terugdenken aan den schoonen Rijn

Nauwelijks goed en wel terug in de heimat en nog onder de indruk van het genotene, wordt de wereld geteisterd door de verschrikkelijke ramp, zooals de weerga niet bekend, de oorlog over bijna geheel Europa, welke ook zijn terugslag liet voelen op de Vereeniging.

Gedurende bijna 3 maanden konden geen repetitien plaats hebben, het was of de liefde voor de kunst had opgehouden - Toen echter het dreigende gevaar voor ons dierbaar Vaderland hoe langer hoe meer mogt verwijderen, kwam langzaam de gedachte terug - de oorlog de kunst niet kon doen zwijgen de droeve stemming moest plaats maaken voor de muziek en werd met het houden der repetitien weer begonnen - Dit bleek eene moeijelijke taak, niet minder dan een 15tal leden kon de repetitie, wegens het zich onder de wapenen bevinden, niet volgen 

van groote vorderingen kon op het einde des jaars geen rede zijn- Het ingevoerde prijsstelsel kon wegens de verplichte afwezigheid niet in toepassing komen - Behalve de gewone Concerten mogt de Vereeniging twee Concerten te Venlo geven, mede viel haar de eer te beurt, medewerking te mogen verlenen bij het feest ter gelegenheid eener Bischopswijding in het missiehuis, met dit feest waarbij Kardinaal Hartman v. Keulen de H. Wijding verrichtte waarbij meerdere bischoppen - ZExc.de Commissaris der Koningin aanwezig waren, mogt de Vereeniging een buitengewoon succes oogsten zoodat de pers, welke ruim vertegenwoordigd, de uitvoering eene Koninklijke mogt noemen, de Vereeniging mag dus met voldoening terugblikken op het gepresteerde in het vervlogen jaar.

Aan J. Eijkelhon werd wegens vertrek eervol ontslag verleend - twee leerlingen mogten de rij aanvullen - Periodieke aftreding van het Bestuur had niet plaats en kwam daarin geen verandering - van 168 honoraire leden en 28 donateurs kwam de contributie binnen - van 12 leden kon deze niet geind worden wegens overlijden en vertrek - een donateur en een honorair lid deden opzegging.

De finantieele toestand mag overigens niet ongunstig genoemd worden de inkomsten overtroffen de uitgaven en ondergaat het nadeelig saldo hierdoor een verandering ten goede.

De abnormale toestand zoowel voor Inkomsten als Uitgaven mag niet als maatstaf dienen, de Vereeniging mag echter de toekomst voor wat betreft het finantieele deel minder bezorgd tegemoet gaan.

Ga ik hiermede tot sluiting van dit verslag over - met de hoop de voor de Vereeniging zozeer gewenschte vrede spoedig over Europa moge neerkomen - opdat de Harmonie, met vereende kracht zich zal kunnen beijveren, om de eereplaats die zij onder de Zustervereenigingen in den lande inneemt te blijven behouden.

De secretaris

J. Gitmans

Terug naar boven

Nieuws

Nieuwsflits

Op 26 december 2019 organiseren wij voor de 42e keer het traditionele kerstconcert in de Maaspoort te Venlo.
Dit jaar verlenen het Venloos Mannenkoor de Meulezengers hun medewerking en Mezzosopraan Kikki Vanhautem.

Meer informatie over dit kerstconcert en hoe u kaarten kunt bestellen, kunt u hier vinden.

________________________________________________________________________________________________

Koninklijke Harmonie Sint Cecilia Tegelen zoekt nieuwe dirigent

De Koninklijke Harmonie Sint Cecilia in het Noord-Limburgse Tegelen behoort tot de oudste Limburgse amateur-muziekgezelschappen en heeft in de afgelopen 166 jaar meer dan eens hoge ogen gegooid. Onze vereniging telt momenteel 38 spelende leden, waarvoor naast samen musiceren ook sociale binding een belangrijke kernwaarde is. In verband met pensionering van onze huidige dirigent zijn we per 1 maart 2020 op zoek naar opnieuw:

een inspirerende freelance dirigent (m/v)

Naast gezellig samen musiceren streven we er ook naar om de gespeelde werken zorgvuldig uit te voeren en samen een sfeervolle uitvoering te verzorgen. We willen onderscheidend zijn en uitvoeringen verzorgen die indruk achter laten. Dit is voor onze leden van grote betekenis, daarom willen we dit met onze nieuwe muzikale inspirator verder uitbouwen. We verwachten dat hij/zij ons weet te enthousiasmeren, inspireren en uit te dagen.

In de afgelopen periode hebben we uit een uitgebreid repertoire geput, waarbij naast eigentijdse muziek met name uitdagende klassieke werken zijn uitgevoerd. Samen met onze nieuwe dirigent willen we hieraan een vervolg geven, maar ook nieuwe wegen inslaan.

Van de nieuwe dirigent verwachten we dat hij/zij:

 • In het bezit is van een HaFaBra directie-diploma.

 • Gevoel heeft voor de sociale binding en richtinggevend is in het gezamenlijk musiceren.

 • Een uitgebreide en gevarieerde repertoirekennis heeft die aansluit bij onze ambitie.

 • Op actieve wijze invulling geeft aan het eigentijdse imago van onze vereniging, waarbij ledenwerving een belangrijk aandachtspunt is.

 • Open staat voor samenwerkingsverbanden met andere verenigingen.

  De repetities worden momenteel gehouden op de woensdagavond van 19.30u tot 21.30u in ‘t Zaelke op de Arie¨nsstraat in Tegelen. Voor meer informatie over de lange historie van het orkest verwijzen we naar de website www.harmonie-tegelen.nl.

  Sollicitatiebrieven, voorzien van een heldere toelichting en CV, kunnen uiterlijk 6 december 2019 per e-mail worden gestuurd naar bestuurslid Petra Kuntzelaers, p.kuntzelaers63@gmail.com

  Op zaterdag 14 december vinden de gesprekken met de sollicitatiecommissie plaats. Vervolgens worden drie kandidaten geselecteerd. Proefdirecties vinden plaats op 29 januari, 5 februari en 12 februari 2020. Aan de hand van deze proefdirecties wordt een definitieve keuze gemaakt. De nieuwe dirigent leidt vanaf woensdag 4 maart 2020 de repetities van onze vereniging.


Buienradar

Terug naar boven