Oude vaandel

Een vaandel heeft tot doel de vereniging te herkennen en is het symbool daarvan.

Oude vaandel / 1889

De voorloper van de harmonie; Vereeniging Fanfare Gezelschap St.Cecilia, werd in 1853 opgericht. In 1867 liet de vereniging een vaandel maken. Dit vaandel, ook wel drapeau genoemd, werd door Atelier van Hove en Laumen te Roermond vervaardigd. Op onderstaande foto uit het jaar 1889 is het vaandel te zien. 

Het oude vaandel

In vroegere jaren was er in de harmonie een ceremonieel bij het gebruik van het vaandel. 
Wanneer het vaandel aanwezig was droegen de bestuursleden jacquet en hoge hoed.
Een belangrijke taak was weggelegd voor de “porte drapeau” de vaandeldrager. Deze bewaarde en verzorgde het vaandel. Bij straatoptredens werd het vaandel door de harmonie afgehaald bij de porte drapeau. De harmonie speelde een “vaandelmars” terwijl het vaandel door de porte drapeau, geflankeerd door twee bestuursleden, naar buiten werd gedragen en in het harmoniecorps werd gevoegd.Als de harmonie een concert gaf was het vaandel steeds aanwezig. Het vaandel werd dan bij de porte drapeau thuis afgehaald door vier bestuursleden. Deze begeleidden de porte drapeau met vaandel naar de zaal of andere gelegenheid waar het concert plaatsvond.

Op 8 juni 1978 werd ter gelegenheid van het 125 jarig bestaansfeest van de Koninklijke Harmonie Sint Cecilia Tegelen een onderzoek verricht naar documenten, die volgens notulen van 2 augustus 1953 aanwezig zouden zijn in de drapeau. Deze zouden zich bevinden “achter den leeuw”.

In aanwezigheid van President Karel Thijssen en de bestuursleden Chrit Koopmans en Jo Driessen werd ten huize van de vaandelbewaarder Jan Dings en echtgenote het vaandel onderzocht en geopend door de heer Gerard Ewalds, kleermaker te Tegelen.

Het oude vaandel met bestuursleden

De volgende documenten met onderstaande teksten werden gevonden:

1867: Dezen drapeau is vervaardigd op den atelier van van Hove en Laumen door J. van Hove, J. Laumen, W. Wevers, S. Bours, J. van Hove Zoon, W. Slenders. Dag en nacht, Zondags en werkendag is aan deze drapeau gewerkt om hem klaar te maken om met naar een festival te Sittard te gaan. Roermond: 25 augustus 1867

1896: Dezen drapeau is hersteld en vernieuwd op het atelier van de Firma van Hove en Zoon op 24 april 1896 door de volgende personen: J.A. van Hove vader, Jos van Hove zoon, S. Bours en Jean van Helden. De bestelling gedaan door de Heren J. Gitmans Jr. Brouwer, President, Aug. Houben directeur en J. Gitmans wn. secretaris, Jean van Leipzig, enz. na negenentwintig jaar gebruik. (in het kasboek van 1896 staat op 3 mei: “aan van Hoven vernieuwing drapeau fl. 49,15)

1931: Deze drapeau is gerepareerd door de Eerwaarde Zusters Benedictenessen van de Oude Munt te Tegelen voor Sint Cecilia 22 november 1931. De zusters: Zr. Maria Rosalie, Maria Immaculata, Maria Consulata.
Het bestuur der Koninklijke Harmonie Sint Cecilia bestaat uit: B.Teeuwen, president, C. Dings, vice-president, A. Thijssen, secretaris, Fr. Kreykamp, penningmeester, W. Dings, N. Hekkens, Th. Teeuwen, P. Gitmans, G.M. van Basten Batenburg, leden, Chr. Driessen, J.W. Ehren, werkende bestuursleden, P. Guillaume, directeur.

Uit het jaarverslag 1931 door secretaris A. Thijssen : “Het St. Ceciliafeest heeft dit jaar nog iets apparts gehad voor onze vereeniging, en wel het afhalen van ons gerestaureerde vaandel bij de Zusters van de Oude Munt. Door de vele jaren, welke ons vaandel reeds in onze vereeniging had dienst gedaan, was deze restauratie wel noodig en hebben wij thans weer een vaandel, hetwelk overal gezien mag worden. Zooals gebruikelijk is in het vaandel ook thans weer een geschreven oorkonde ingenaaid en zullen onze opvolgers later bij een eventuele vernieuwing deze oorkonde met nog twee van ouderen datum met belangstelling lezen”.

1953: Bij gelegenheid van het 100 jarig bestaan zijn de oorkonden, volgens de notulen, ergens ingenaaid in de drapeau te voorschijn gehaald.Zorgvuldig is de drapeau onderzocht, zelfs zijn in het ziekenhuis röntgenfoto’s genomen, zonder resultaat. Uiteindelijk is het aan G. Ewalds, kleermaker, na de drapeau te hebben opengeknipt “onder de leeuw”, gelukt de oorkonden te vinden. Vervolgens na voorgelezen te zijn, zijn de oude oorkonden met deze nieuwe, door Ewalds voornoemd, op dezelfde plaats weer ingenaaid. Werd getekend door het bestuur: Jos Teeuwen, president, Q. Laumans, vice-president, Fr. Kreykamp, ere-president, Et. Timmermans, secretaris, H. Janssen, penningmeester, J. Cup, J. Ehren, J. Jaspar, P. Koopmans, P. Teeuwen, W. Dings, Fr. Goossens, P. Janssen, H. op het Broek, leden, P. Rossel, Chr. Driessen, werkende bestuursleden en G. Ewalds, kleermaker.

President Karel Tijssen toont en leest de documenten / 9 juni 1978
De documenten worden opnieuw in het vaandel ingebracht

Onderstaande tekst van het document van 1978: Deze documenten zijn op vrijdag 9 juni 1978 aan alle bestuursleden en leden van de Koninklijke Harmonie Sint Cecilia, Tegelen getoond en voorgelezen en zijn tezamen met dit nieuwe document op 16 juni 1978 weder in de drapeau gebracht. Nu niet meer “achter de Leeuw” maar op een plaats die duidelijk herkenbaar is aan de achterzijde van de drapeau.
Aan dit document is toegevoegd een complete ledenlijst 1978. Een copie van dit document is in het notulenboek 1978 opgenomen. Aldus opgemaakt te TEGELEN 16 JUNI 1978.
Was getekend: K. Thijssen, president, L. Timmermans, vice-president, P. Allers, secretaris, J. Driessen, penningmeester, Fr. Goossens, Chr. Koopmans, G. Siebgens, M. op het Veld, P. Goppel, P. Driessen,
G. Cootjans, H. Nijhof, bestuursleden, Q. Laumans, H. op het Broek, A. Laumans, A. Ottenheym, H. Stroeken, ere-bestuursleden, Peter Teeuwen, beschermheer, J. Klinkers, directeur, Jos Olders, directeur- jeugdharmonie, G. Ewalds, kleermaker.

In 1999 is een nieuw vaandel in gebruik genomen. Het oude vaandel is waar nodig gerepareerd door Mevrouw Riek Vermeulen te Sevenum. Zij zei bij het zien van het vaandel: “Ja, toen ik het vaandel zag, wist ik meteen dat restaureren zonde zou zijn. Dan haal je ’t eigene, de hele geschiedenis met alle ups en downs uit het vaandel. En juist de geschiedenis moet je aan het vaandel af kunnen zien. Het is een waar museumstuk. Heel goed conserveren en op een mooie plek bewaren”.
Bij bijzondere gelegenheden is het oude vaandel bij de harmonie aanwezig.