Verslagjaar 1918

Bij het doorzien van het notulenboek zal wel geen bladzijde gevonden worden, Zoo’n wisselvallige en treurige herinneringen weergevend als over het jaar 1918. Werd in het laatste jaarverslag over 1917 nog terecht gewezen, door den Heer Jac Gitmans, op den steun, welke deze vereniging mocht ondervinden van wijlen den Heer Paul Teeuwen, president dezer vereniging, …

Verslagjaar 1917

Nu wij weder een jaar tot het verledene moeten rekenen, wensch ik hiermede te voldoen aan de verplichting mij door Art. 22 der statuten opgelegd namelijk het uitbrengen van verslag – Dat dit voor mij geene aangename taak is, nu de groote wereldramp nog steeds voorduurt en daarmede steeds diepere sporen in de vereeniging brengt …

Nolles en de harmonie

Ut is al mieër den 100 joar geleje det Nolles met de harmenie metging as die oettrok op sjtroat. De vereiniging misde um zoeë erg det ze in 2003 vúr Nolles een sjtandbeeld in Tegele hebbe gezatte. Einen döbbelgenger van Nolles is in ’t jubileumjoar 2003 van de harmenie nag metgetrokke in d’n optoch en wir …

Verslagjaar 1916

Wanneer met deze ga voldoen op de op mij rustende verplichting om ingevolge de statuten onzer vereeniging het jaarlijksch verslag uit te brengen, meen ik het zeker in het belang en noodzakelijk om vooraf mijne verontschuldiging in het midden te brengen, dit verslag eerst thans meer dan twee maanden later als in het reglement staat …

Historische foto’s

Onze harmonie heeft een lange geschiedenis waarvan een groot aantal archieffoto’s gedigitaliseerd zijn. Klik op de linkjes om de foto-albums te bekijken van de harmonie door de jaren heen.

Verslagjaar 1915

Met deze wensch ik te voldoen aan Art. 22 der Statuten welke den Secretaris oplegt, verslag uit te brengen over den toestand der Vereeniging – mogt ik verleden jaar met het uitbrengen daarvan, zulks eindigen met den wensch in het jaar 15 de vrede over Europa mogt terugkomen, helaas moet ik dit verslag opnieuw aanvangen …

Verslagjaar 1914

Wederom is een jaar henen en met dit henensnellen voor mij de verpligting daar om te gaan voldoen aan Art. 22 der statuten, namelijk het uitbrengen van verslag over den toestand der Vereeniging. Mogt ik met de twee laatste verslagen te kennen geven in de toekomst zulks uitgebreid weer te geven voor het jaar 1914 …

Verslagjaar 1913

Wanneer ik bij deze ga voldoen op de op mij rustende verplichting, om ingevolge de statuten der Vereeniging verslag uit te brengen over den toestand der Vereeniging mag ik wel beginnen met de verklaring, zulks ditmaal voor mij eene niet onaangename taak is. De terugblik op het vervlogen jaar kan immers met de grootste voldoening …

Kroniek 1853 – 1953

KRONIEK DER KONINKLIJKE HARMONIE SINT CECILIA.1853 – 1953 Van oudsher neemt Tegelen een belangrijke plaats is het Limburgse land in. Deze belangrijkheid betreft niet alleen de aanwezigheid van veelsoortige industrieën, doch ook het culturele niveau, waarop het gemeenschapsleven zich in onze plaats beweegt. Opgewekt en spontaan van aard, wijden de Tegelenaren zich sedert vele jaren …

Eeuwfeest 1953

Eeuwfeest Koninklijke Harmonie Sint Cecilia 2 augustus 1953 Na een oorspronkelijk plan  – Koninklijke-Voorwaarts-Eendracht-TSO, vormt zich een Comité onder de naam Stichting “Cultureel Tegelen”, om het 100 jarig bestaan onzer Koninklijke op waardige wijze te vieren, ingeweven in- en omkranst door een aaneenschakeling van feesten, muziekconcours en tentoonstelling in de z.g. Tegelenweek. De gehele campagne wordt …