Verslagjaar 1914

Wederom is een jaar henen en met dit henensnellen voor mij de verpligting daar om te gaan voldoen aan Art. 22 der statuten, namelijk het uitbrengen van verslag over den toestand der Vereeniging. Mogt ik met de twee laatste verslagen te kennen geven in de toekomst zulks uitgebreid weer te geven voor het jaar 1914 kan eene uitzondering zijn, voor ditmaal zal met een kort relaas de toestand U voldoende duidelijk kunnen zijn.

In de Vereeniging welke het jaar met het gewone aantal werkende leden mogt begroeten heerschte, als voorheen, een goeden geest met voldoende ijver om de naam der Kon. Harmonie in eere te blijven houden – De repetitien werden volgens de presentielijst gedurende de eerst zes maanden trouw bezocht – welk trouw bezoek nog mogt toenemen toen door het bestuur de bekendmaking werd gedaan, dat het uitstapje als gevolg van het in 1913 te Roermond behaalde succes – was bepaald en vastgesteld. Aan dit uitstapje werd door bijna alle leden deelgenomen dank de toegezegde steun van het Bestuur mogt zich de weelde veroorloofd worden – voor het maken eener Rijnreis bezocht werden Drachenfels – Ems – Coblenz en Keulen de leden mogten meermalen van hunne groote voldoening over deze reis laten blijken en velen, vooral de jongeren zullen na jaren nog met groot genoegen terugdenken aan den schoonen Rijn.

Nauwelijks goed en wel terug in de heimat en nog onder de indruk van het genotene, wordt de wereld geteisterd door de verschrikkelijke ramp, zooals de weerga niet bekend, de oorlog over bijna geheel Europa, welke ook zijn terugslag liet voelen op de Vereeniging. Gedurende bijna 3 maanden konden geen repetitien plaats hebben, het was of de liefde voor de kunst had opgehouden – Toen echter het dreigende gevaar voor ons dierbaar Vaderland hoe langer hoe meer mogt verwijderen, kwam langzaam de gedachte terug – de oorlog de kunst niet kon doen zwijgen de droeve stemming moest plaats maaken voor de muziek en werd met het houden der repetitien weer begonnen – Dit bleek eene moeijelijke taak, niet minder dan een 15-tal leden kon de repetitie, wegens het zich onder de wapenen bevinden, niet volgen van groote vorderingen kon op het einde des jaars geen rede zijn- Het ingevoerde prijsstelsel kon wegens de verplichte afwezigheid niet in toepassing komen – Behalve de gewone Concerten mogt de Vereeniging twee Concerten te Venlo geven, mede viel haar de eer te beurt, medewerking te mogen verlenen bij het feest ter gelegenheid eener Bischopswijding in het missiehuis, met dit feest waarbij Kardinaal Hartman v. Keulen de H. Wijding verrichtte waarbij meerdere bischoppen – ZExc.de Commissaris der Koningin aanwezig waren, mogt de Vereeniging een buitengewoon succes oogsten zoodat de pers, welke ruim vertegenwoordigd, de uitvoering eene Koninklijke mogt noemen, de Vereeniging mag dus met voldoening terugblikken op het gepresteerde in het vervlogen jaar.

Aan J. Eijkelhon werd wegens vertrek eervol ontslag verleend – twee leerlingen mogten de rij aanvullen – Periodieke aftreding van het Bestuur had niet plaats en kwam daarin geen verandering – van 168 honoraire leden en 28 donateurs kwam de contributie binnen – van 12 leden kon deze niet geind worden wegens overlijden en vertrek – een donateur en een honorair lid deden opzegging.

De finantieele toestand mag overigens niet ongunstig genoemd worden de inkomsten overtroffen de uitgaven en ondergaat het nadeelig saldo hierdoor een verandering ten goede. De abnormale toestand zoowel voor Inkomsten als Uitgaven mag niet als maatstaf dienen, de Vereeniging mag echter de toekomst voor wat betreft het finantieele deel minder bezorgd tegemoet gaan.

Ga ik hiermede tot sluiting van dit verslag over – met de hoop de voor de Vereeniging zozeer gewenschte vrede spoedig over Europa moge neerkomen – opdat de Harmonie, met vereende kracht zich zal kunnen beijveren, om de eereplaats die zij onder de Zustervereenigingen in den lande inneemt te blijven behouden.

De secretaris
J. Gitmans